Wybuch wojny trzydziestoletniej. Początek konfliktu, który wstrząsnął imperium Habsburgów

Strona główna » Nowożytność » Wybuch wojny trzydziestoletniej. Początek konfliktu, który wstrząsnął imperium Habsburgów

Rozpoczęta w 1618 roku wojna trzydziestoletnia uważana jest za pierwszy wielki europejski konflikt. Jego osią była rywalizacja Habsburgów z rządzącymi Francją Burbonami. O przyczynach oraz wybuchu wojny, która wstrząsnęła imperium Habsburgów, pisze profesor Marek Wagner w książce pt. Lützen 1632.

Kryzys polityczny w cesarstwie polegał na słabości państw terytorialnych, nie obowiązywała w nich bowiem zasada primogenitury, większość nie miała wspólnych granic, a dodatkowym czynnikiem były konflikty religijne.


Reklama


Unia Protestancka i Liga Katolicka

Ponad połowa władców i tyluż mieszkańców była katolikami, a luteranie i kalwiniści stanowili resztę, toteż każda zmiana polityczna lub wyznaniowa powodowała kontrakcję drugiej strony, która uważała je za jawne pogwałcenie tej kruchej równowagi w Rzeszy Niemieckiej.

Pierwsza wojna kolońska (1583–1588), która wybuchła, kiedy katolicki arcybiskup Kolonii zmienił wyznanie na protestanckie, nie rezygnując ze swej władzy świeckiej, pokazała, że zmiany są jednak możliwe, toteż w następnych latach w Hesji-Kassel (1603) i w Brandenburgii (1613) ich władcy przeszli z luteranizmu na kalwinizm.

Kraje niemieckojęzyczne w pierwszej połowie XVII wieku (Friedrich Wilhelm Putzger/domena publiczna).
Kraje niemieckojęzyczne w pierwszej połowie XVII wieku (Friedrich Wilhelm Putzger/domena publiczna).

W 1607 roku, gdy jedno z wolnych miast Rzeszy zostało zajęte przez katolickich Bawarczyków, książęta protestanccy uznali to za zagrożenie dla dotychczasowego status quo – w rezultacie elektor Palatynatu Fryderyk V w kwietniu 1608 roku powołał do życia Unię Protestancką. Natomiast w lipcu 1609 roku Maksymilian Bawarski utworzył Ligę Katolicką, skupiającą książąt Rzeszy przeciwnych wpływom państw protestanckich.

Problemy w posiadłościach Habsburgów

Istotnym elementem sytuacji wewnętrznej była także sprawa sukcesji w księstwach: Jülich, Kleve i Berg, gdzie po śmierci w 1609 roku ostatniego władcy rządy przejęli elektor brandenburski i palatyn neuburski.

W 1613 roku zmienili oni jednak swe wyznania, bo ten pierwszy został kalwinistą, a drugi katolikiem, obawiając się nieuznania ich praw przez cesarza, a w kolejnym roku zawarli kompromis polegający na podziale owych księstw.

Właśnie podczas tej rywalizacji Unia Protestancka podpisała alianse z Anglią i Niderlandami, a za Ligą Katolicką opowiedzieli się papież i król Hiszpanii. Niemniej jednak w 1617 roku ta ostatnia została rozwiązana, a tę pierwszą reaktywowano w 1618 roku na kolejne trzy lata.


Reklama


W omawianym okresie doszło do kryzysu na tle wyznaniowym w posiadłościach dziedzicznych Habsburgów. Po uzyskaniu w 1589 roku wolności i swobód religijnych przez protestantów austriackich, czeskich i węgierskich, poczynając od 1599 roku, przyszedł czas na rekatolizację poddanych w Austrii i na Węgrzech.

List Majestatyczny Rudolfa II Habsburga

Kryzys ten wykorzystali Czesi, zmuszając cesarza Rudolfa II do opublikowania w 1609 roku tzw. Listu Majestatycznego, który gwarantował protestantom wolność kultu i utworzył instytucję tzw. defensorów z zadaniem przestrzegania jego postanowień. W 1611 roku cesarz próbował odwołać jego warunki, ale Czesi okazali się silniejsi, posuwając się do detronizacji Rudolfa II i do powołania na tron królewski Macieja, przyszłego cesarza (1612–1619).

Tekst stanowi fragment książki Marka Wagnera pt.  Lützen 1632 (Bellona 2024).
Tekst stanowi fragment książki Marka Wagnera pt. Lützen 1632 (Bellona 2024).

W 1617 roku stany Czech i Węgier wobec jego bezdzietności uznały arcyksięcia Ferdynanda Habsburga za następcę tronu, a ten już na początku 1618 roku rozpoczął proces rekatolizacji mieszkańców Czech.

Powołał do życia katolicką Radę Regencyjną, ustanowił cenzurę wydawnictw czeskich i zakazał protestantom obejmowania urzędów, zaś w ramach tychże działań owi regenci zabronili również kultu protestanckiego w dobrach kościelnych, wyłączonych z treści Listu Majestatycznego.


Reklama


Interesującym zjawiskiem było powiązanie kondycji Rzeszy Niemieckiej z polityką zainteresowanych państw europejskich – Niderlandy i Anglia należały do Unii Protestanckiej, ponadto małżeństwo palatyna Renu z córką angielskiego króla wciągało oba kraje do obozu przeciwnemu cesarstwu.

Z kolei król Danii jako książę Holsztynu należał do władców Rzeszy, a Dania i Szwecja zmierzały do uzyskania nowych posiadłości nad Bałtykiem. Groźbą dla tych monarchii było jednak niebezpieczeństwo współdziałania Habsburgów austriackich i hiszpańskich, podobnie jak ich porozumienie zagrażające racji stanu ówczesnej Francji, dążącej do przejęcia kontroli w południowych Niderlandach, w Nadrenii i we Włoszech.

Maciej Habsburg (Hans von Aachen/domena publiczna).
Maciej Habsburg (Hans von Aachen/domena publiczna).

Konflikt na osi francusko-habsburskiej

Współczesna historiografia uważa więc konflikt za pierwszą europejską „wielką wojnę”. Jego oś stanowiła rywalizacja francusko-habsburska, przy wielu „wojnach regionalnych”. Dużą rolę odegrały także wysiłki władców terytorialnych, których celem było uzyskanie dominacji politycznej i wyznaniowej na podległych im obszarach, a więc zarazem uszczuplenie uprawnień władzy cesarskiej w Rzeszy Niemieckiej.

Wiosną 1618 roku doszło w Czechach do wyraźnego kryzysu politycznego z powodu likwidacji przez urzędników cesarskich dwóch zborów protestanckich wbrew stanowisku grupy defensorów, działających na podstawie cesarskiego Listu Majestatycznego z 1609 roku. Szlachta czeska odebrała takie działania jako pogwałcenie tolerancji wyznaniowej i ograniczenie uprawnień stanów, na co naciskali zwłaszcza przywódcy obozu protestanckiego – Jan Jesensky oraz Henryk hr. Thurn.


Reklama


Ugrupowanie katolickie reprezentowała „partia hiszpańska” z cesarskimi regentami – Wilhelmem Slavatą i Jaroslavem Borzitą na czele. W marcu i maju defensorzy zwołali do Pragi dwa zjazdy delegatów stanów w celu zajęcia stanowiska wobec zaistniałej sytuacji.

Defenestracja praska

Podczas zwołanego na 21 maja zjazdu owi regenci uznali go za nielegalny, toteż w dwa dni później, 23 maja, grupa defensorów wtargnęła do sali i wyrzuciła przez okno zamku na Hradczanach tych dwóch urzędników wraz z ich sekretarzem – Fabriciusem. Wydarzenie to zostało nazwane „defenestracją praską”. Dało ono początek powstaniu czeskiemu skierowanemu przeciw Habsburgom.

Defenestracja praska na obrazie Václava Brožíka (domena publiczna).
Defenestracja praska na obrazie Václava Brožíka (domena publiczna).

W maju i w czerwcu 1618 roku stany czeskie utworzyły rząd złożony z 30 dyrektorów z Vaclavem Wilhelmem na czele, a hr. Heinrich Thurn stanął na czele armii, która dość szybko opanowała: Czechy, Śląsk, Morawy, Łużyce i Górną Austrię. Już 26 sierpnia 1619 roku, po śmierci cesarza Macieja Habsburga i po akcie detronizacji Ferdynanda, sejm wybrał Fryderyka V, palatyna reńskiego i zięcia króla Anglii Jakuba I, królem Czech, lecz powstańcy nie potrafili pozyskać pomocy militarnej krajów protestanckich.

W 1619 roku wojska czeskie dotarły do Wiednia, ale podczas ofensywy wojsk cesarskich i saskich doszło 8 listopada 1620 roku do walnej bitwy pod Białą Górą, w wyniku której Czesi ponieśli druzgoczącą klęskę. Konsekwencją przegranej były upadek powstania oraz represje wobec ludności, a także restytucja władzy cesarskiej w Czechach.

Źródło

Tekst stanowi fragment książki Marka Wagnera pt. Lützen 1632. Ukazała się ona w 2024 roku nakładem wydawnictwa Bellona.

Historia jednej z kluczowych bitew XVII stulecia

WIDEO: Zarobki w średniowiecznej Polsce

Autor
Marek Wagner

Reklama

Wielka historia, czyli…

Niesamowite opowieści, unikalne ilustracje, niewiarygodne fakty. Codzienna dawka historii.

Dowiedz się więcej

Dołącz do nas

Kamil Janicki

Historyk, pisarz i publicysta, redaktor naczelny WielkiejHISTORII. Autor książek takich, jak Pańszczyzna. Prawdziwa historia polskiego niewolnictwa, Wawel. Biografia, Warcholstwo czy Cywilizacja Słowian. Jego najnowsza książka toŚredniowiecze w liczbach (2024).

Rafał Kuzak

Historyk, specjalista od dziejów przedwojennej Polski. Współzałożyciel portalu WielkaHISTORIA.pl. Autor kilkuset artykułów popularnonaukowych. Współautor książek Przedwojenna Polska w liczbach, Okupowana Polska w liczbach oraz Wielka Księga Armii Krajowej.

Wielkie historie w twojej skrzynce

Zapisz się, by dostawać najciekawsze informacje z przeszłości. Najlepsze artykuły, żadnego spamu.